O projektu

Projekt poludnevnog boravka za djecu i mlade s problemima u ponašanju uključuje pomoć u učenju, organiziranje provođenja slobodnog vremena, individualni i grupni rad s korisnicima i njihovim roditeljima, suradnju sa školom i relevantnim institucijama (CZSS, Dom za odgoj djece i mladeži, sud). U poludnevnom boravku zaposlene su dvije stručne djelatnice— psihologinja i socijalna pedagoginja – koje u dvije smjene organiziraju i provode planirane aktivnosti te prate napredak korisnika, a u provođenju raznih aktivnosti im pomažu volonteri/ke.

Više o projektu

Projekt poludnevnog boravka je nova usluga Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) koja uključuje preventivni i tretmanski rad s djecom i mladima koja su trenutno neuspješna ili manje uspješna, s općim ciljem usmjeravanja njihovog pozitivnog razvoja i otklanjanja rizičnih čimbenika, uz istovremeno jačanje zaštitnih čimbenika, odnosno korisnike će se osposobljavati za kvalitetan samostalan život i kvalitetnu integraciju u užu i širu društvenu sredinu, uz maksimalno uključivanje svih odgojno-obrazovnih čimbenika u proces (re)socijalizacije i (re)integracije.

Ovaj trogodišnji projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih i provodi se u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Osnovnom školom Svete Ane iz Osijeka, a upućivanje korisnika obavlja Dom za odgoj djece i mladeži Osijek rješenjem Centra za socijalnu skrb ili Suda za mladež.

Ciljana skupina korisnika obuhvaćenih aktivnostima su djeca i mladi s problemima u ponašanju i maloljetni počinitelji kaznenih dijela osnovnoškolske (7 – 14 godina) i srednjoškolske dobi (14 – 18 godina) uglavnom sa područja grada Osijeka. Maksimalni kapacitet poludnevnog boravka je 20 korisnika podijeljenih u 2 smjene. Projekt „Legosi u centru“ pružanjem usluga poludnevnog boravka djeci i mladima s problemima u ponašanju te maloljetnim počiniteljima kaznenih djela daje svoj doprinos procesu izgradnje sustava izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, a u cilju prevencije izdvajanja pripadnika ciljane skupine iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice.

Korisnici poludnevnog boravka upućuju se temeljem različitih pravnih temelja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj:

 • Kao usluga skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
 • Kao mjera stručne pomoći i potpore prema Obiteljskom zakonu (NN 75/14, 83/14)
 • Kao odgojna mjera prema Zakonu o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13)

Opći ciljevi

 • Sekundarna i tercijarna prevencija problema u ponašanju
 • Izvršavanje školskih obveza
 • Pružanje podrške u uspješnoj (re)socijalizaciji
 • Promjena sustava vrijednosti, stavova, ponašanja
 • Usvajanje i razvijanje radnih, higijenskih i kulturnih navika
 • Poticanje i razvoj pozitivnih interesa, vrijednosti, stavova, orijentacije
 • Pravilna integracija u užu socijalnu sredinu (obitelj, škola)
 • Adaptacija i integracija u širu socijalnu sredinu
 • Osnaživanje obitelji s djecom koja ispoljavaju probleme u ponašanju

Specifični ciljevi

 • Formiranje pozitivne grupne dinamike i kohezije
 • Učenje i usvajanje socijalnih vještina (kvalitetna komunikacija, jačanje samopouzdanja, uvažavanje i poštivanje autoriteta, poštivanje različitosti, smanjivanje predrasuda i dr.)
 • Poštivanje pravila CNZD i pravila rada u grupi
 • Izgradnja odnosa prema sebi i prema drugima te materijalnim i drugim dobrima koja ga okružuju
 • Razvijanje kreativnih potencijala
 • Razvijanje osobne odgovornosti (svakodnevno izvršavanje obveza, pridržavanje dogovora)
 • Pružanje psihosocijalne podrške (korisnicima i njihovim obiteljima)
 • Razvijanje informatičke pismenosti i vještina rada na računalu
 • Razvijanje vještina za uspješno i odgovorno roditeljstvo